Ο Άγιος Νικόλαος επιστρέφει στο Αρεδιού

Phileleftheros, 10. IAN. 2010.jpg