Νομοθεσία για τα ιδιωτικά Μουσεία και τα Μουσεία των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

Ο νέος νόμος «περί της Αναγνώρισης των Ιδιωτικών Μουσείων και των Μουσείων των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», που ψηφίστηκε το 2009 και εγκρίθηκε τον Οκτώβριο από το Υπουργικό Συμβούλιο κωδικοποιεί και εκφράζει τις αρχές και το πλαίσιο πάνω στο οποίο στηρίζεται η δημόσια πολιτική για τα μη κρατικά μουσεία. Η νέα πολιτική προσβλέπει στην αντιμετώπιση προβλημάτων που αντιμετωπίζει η πλειοψηφία των μη κρατικών μουσείων στην Κύπρο. Ο ρόλος του ρυθμιστή που κατοχυρώνει η νομοθεσία για το κράτος δεν ανατρέπει το ισχύον καθεστώς διοίκησης και διαχείρισης των μουσείων που θα αναγνωρίζονται. Οι αρμοδιότητες αυτές παραμένουν στη σφαίρα αποκλειστικής ευθύνης των φορέων που τα ιδρύουν. Καθιερώνεται ειδική σχέση εποπτείας μεταξύ του υπουργείου και του κάθε μουσείου, στο πλαίσιο της οποίας, η αναγνωρίζουσα Αρχή ασκεί, ως εποπτεύων φορέας, έλεγχο στο εποπτευόμενο αναγνωρισμένο μουσείο για να διαπιστώσει κατά πόσο εξακολουθούν, μετά την αναγνώρισή του, να συντρέχουν λόγοι και να πληρούνται οι προϋποθέσεις που είχαν οδηγήσει στην αναγνώρισή του. Το εκάστοτε μουσείο έχει δικαίωμα να καταθέσει αίτηση για αναγνώριση και αρμόδια για την εξέτασή της είναι η Επιτροπή Μουσείων που διόρισε το Υπουργικό Συμβούλιο.

 0000 Phileleftheros 5 Martiou 2011, sel.34 - anagnwrisi mouseiwn.jpg